SALON PŁYTEK CERAMICZNYCH

Informacje RODO

Częstochowa 23-01-2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów P. H. T. Klinkier Sp. z o. o.

Informujemy, iż P. H. T. Klinkier Sp. z o. o. na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) tzw. RODO, które wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r., informujemy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest P. H. T. Klinkier Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, adres korespondencyjny 42-200 Częstochowie, ul. Sikorskiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000324730.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z osobą reprezentującą administratora lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 4. Państwa dane otrzymaliśmy podczas nawiązywania współpracy, przy złożeniu zamówienia, a także później w związku z dokonywanymi transakcjami.
 5. Dane zbierane są celem zawarcia i wykonania umowy co może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, adresy dostaw, numery posiadane we właściwych rejestrach: NIP, REGON, PESEL, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego.
  Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy, w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.
 6. Dane udostępniamy/przekazujemy:
  1. podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów m.in. firmom informatycznym obsługującym nasze systemy i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, firmom kurierskim;
  2. podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług, lub organizacjom akcji marketingowych;
  3. innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, m.in: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankową;
  4. podmiotom nabywającym od nas wierzytelności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, księgowe czy podatkowe.
  5. dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają również upoważnieni pracownicy Administratora.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane w trakcie obowiązywania umowy, po zakończeniu umowy w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dochodzenie roszczeń z tytułu umowy) oraz przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym miała miejsce umowa (ustawa o rachunkowości)
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. uzyskania od Administratora informacji, jakie przetwarza on Państwa dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopię;
  2. żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Administrator usunie dane pod warunkiem nie trwania umów lub roszczeń z nich wynikających lub pod warunkiem, że usunięcia danych nie zabraniają przepisy prawa;
  4. przenoszenia danych;
 9. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, oprócz danych związanych z plikami cookies pobieranymi przez firmę GOOGLE przy odwiedzaniu stron internetowych Administratora.